Januarja 2016 je v Republiki Sloveniji prišla oblikovana in sprejeta Uredba za samooskrbo gospodinjstev, katera predstavlja temelje za sistem neto merjenja. Uredba obravnava izračunavanje razlike med delovno energijo proizvedeno v sončni elektrarni in porabljeno energijo iz omrežja na istem odjemne mestu. Obračun razlike je izveden na letni ravni na koncu koledarskega leta.

Kaj je neto merjenje?

Neto merjenje uporabnikom sončnih elektrarn, katere so priključene na distribucijsko omrežje, omogoča samooskrbo z lastno proizvedeno električno energijo. Lastnik viške proizvedene energije oddaja v distribucijsko omrežje med tem ko v primeru manjka iz njega jemlje potrebno energijo. Na koncu določenega obračunskega obdobja (navadno na koncu koledarskega leta) se naredi letni obračun med oddano električno energijo (kWh) in proizvedeno električno energijo (kWh).

Kdo lahko koristi neto merjenje?

V sistem neto merjenje se lahko glede na veljavno slovensko zakonodajo vključijo vsi investitorji v nove sončne elektrarne z najvišjo nazivno močjo 11kVA . Pomembno je, da so investitorji gospodinjski ali mali poslovni odjemalci z lastnim merilnim mestom v stavbi. Sončna elektrarna, ki je že vključena v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz katerega koli obnovljivega vira, se ne mora vključiti v sistem neto merjenja.

Kako velika naj bo sončna elektrarna?

Ključni podatek pri odločitvi o velikosti sončne elektrarne je letna poraba električne energije. Z ustrezno izbrano velikostjo lastnik sončne elektrarne praktično ne bo imel dodatnih stroškov z električno energijo. Na letni ravni mu bo sončna elektrarna proizvedla toliko električne energije, kot je bo porabil. V koliko bo sončna elektrarna v obračunskem obdobju proizvedla več električne energije, kot je bo lastnik porabil, bo višek proizvedene energije brez doplačila prevzel dobavitelj električne energije s katerim ima lastnik ustvarjeno pogodbo o neto dobavi. Med tem bo lastnik v primeru, da je sončna elektrarna proizvedla manj električne energije kot je je bilo proizvedeno, na koncu obračunskega leta, razliko v energiji dobavitelju električne energije doplačal. Lastnik sončne elektrarne mora še vedno plačevati stroške omrežnine, kateri so vezani na obračunsko moč (odjemno mesto).

Kako je sončna elektrarna vključena v sistem neto merjenja?

Sončna elektrarna mora ob priključitvi vsebovati dvosmerni merilni števec, katerega naloga je beleženje oddane in prejete električne energije.

Prednosti sončnih elektrarn:

  • električna energija se proizvaja in porablja na samem kraju
  • nižji račun za električno energijo
  • dolgoročna in zanesljiva naložba
  • manjši izpust ogljikovega dioksida
  • razbremenitev električnega omrežja
  • manjše izgube električne energije
  • možnost postavitve sončne elektrarne kot fizična oseba